null Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras

9. 11. 2022

Pesticidy a jejich koktejly mohou představovat riziko zejména pro společenstva citlivá na znečištění. Pro jejich ochranu je potřeba mít k dispozici data z dlouhodobého a pravidelného monitoringu širokého spektra látek. Taková data nově poskytuje interaktivní mapa, která vznikla jako výsledek projektu řešeného vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Moravský kras.

Monitoringu pesticidů v chráněných krajinných oblastech byla donedávna věnována jen malá pozornost. Výzkum vodních zdrojů v CHKO Moravský kras, který probíhal v letech 2018–2021, však potvrdil významné průsaky pesticidů a hnojiv z intenzivně obhospodařovaných polí do krasového podzemí. Zjištění je zásadní, protože pesticidy mohou mít negativní vliv na různé druhy organismů.

V rámci tohoto projektu, který v CHKO Moravský kras probíhal v letech 2018–2021, byly každý měsíc monitorovány povrchové, podzemní a skapové vody na téměř 400 pesticidních látek, včetně jejich metabolitů. Ukázalo se, že velké riziko pro kontaminaci krasového podzemí představují zejména průsaky pesticidních látek a hnojiv z intenzivně obhospodařovaných zemědělských pozemků na krasových plošinách. Tyto látky se erozí dostávaly do závrtů a odtud pak přímo do podzemí.  Po změně zonace CHKO Moravský kras v roce 2019 bylo celkem zatravněno 114 ha orné půdy. Toto opatření se projevilo téměř okamžitě snížením koncentrace některých pesticidů a jejich metabolitů ve skapových vodách. Výsledky projektu č. TH03030178 (Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu) významně přispěly ke změně hospodaření na krasových plošinách. 

Interaktivní mapa, která nyní v rámci projektu vznikla, zobrazuje přehled detekovaných pesticidních látek včetně jejich metabolitů vyskytujících se ve vodních zdrojích v CHKO Moravský kras i to, jakým způsobem se množství těchto pesticidů mění v závislosti na ročním období. Nálezy jednotlivých pesticidů nedosahují sice vysokých hodnot, riziko však představuje celková suma složená ze širokého spektra pesticidů a pomyslný koktejlový efekt. Mapa je určena zejména odborným pracovníkům zaměřeným na hodnocení rizik pesticidů a dalším odborníkům z oblasti ochrany životního prostředí. Výhodou je také její dostupnost – k informacím o výskytu pesticidů a jejich metabolitů ve vodách může mít nyní přístup i široká veřejnost. 

Odběr skapových vod v Harbešské jeskyni.
Osetí I. zóny vojtěškotravní směsí na Harbešské plošině.
Zatravnění kolem závrtu na Harbešské plošině.
Zatravnění Ostrovské plošiny nad Amatérskou jeskyní.
Závrty v říjnu 2022.