null Proběhl seminář Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras

AOPK ČR, CHKO Moravský kras

Proběhl seminář Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras

2. 3. 2023

Šest desítek účastníků si poslechlo přednášky o problematice znečištění vody a půdy.

Seminář Ochrana půdy a vody v CHKO Moravský kras, který uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a ALS Czech Republic s.r.o., se konal 28. února 2023 v Domě přírody Moravského krasu. Semináře se zúčastnilo 60 zástupců zejména ze státních institucí a organizací, které se touto problematikou zabývají.  

Účastníci byli seznámeni nejen s hydrogeologií CHKO Moravský kras, ale také s problémy spojenými s ochranou půdy a vody. Největší dopad na znečištění krasových vod mají odpadní vody z obcí, jak na území CHKO Moravský kras, tak z obcí, jejichž vody přitékají do krasu a intenzivní zemědělská činnost nejen na území CHKO, ale i v celém povodí toků přitékajících do krasu. Řada obcí v CHKO Moravský kras nemá vyřešené čištění odpadních vod a některé stávající čistírny odpadních vod již překročily svou kapacitu, což má negativní vliv na kvalitu krasových vod, které jsou domovem pro řadu živočichů a také zdrojem pitné vody.

Kvalita vod se také zhoršuje z důvodu snížení celkového množství vod v tocích, zejména v letních měsících, a tím dochází k menšímu zředění znečištění a zvýšení koncentrací škodlivých látek ve vodách. Krasové vody jsou velmi znečištěné nejen dusíkatými látkami, fosforem, pesticidními látkami, ale i léčivy.

Česká geologická služba v rámci projektu TAČR (Horninové prostředí a nerostné suroviny) vymezila nově dotační zázemí Moravského krasu, kde bude třeba zavést přísnější opatření z důvodu ochrany krasových vod.  

Správa CHKO Moravský kras děkuje za spolupráci všem partnerům, kteří ji pomáhají chránit půdy a vody v této unikátní krasové oblasti, která je velmi zranitelná na znečištění, protože povrchová voda přitékající do krasu se stává v těchto oblastech vodou podzemní. 

Seminář.
Znečištěná voda toku Lopač v jeskyni Starý Lopač. Propadání Lopače se nachází v blízkosti výusti z čistírny odpadních vod Ostrov u Macochy, kterou je třeba intenzifikovat.
Seminář.