Logo.
Jeskyně jsou přirozeně vzniklé podzemní prostory. Jeskyně samotné i jejich výplně a výzdoba (krápníky, sintry) jsou dokladem geologického vývoje, procesů vytváření morfologie krajiny i vývoje života na povrchu. Jeskyně jsou zároveň životním prostředím pro některé specifické organizmy.

Jeskyně a s nimi spojené krasové jevy na povrchu (škrapy, závrty, ponory, vývěry) jsou chráněny před poškozováním a ničením, není dovoleno měnit jejich dochovaný stav.  Dohled v terénu provádějí  v oblasti své působnosti pracovníci AOPK ČR nebo stráž přírody, případnou nelegální činost mohou sankcionovat nebo pozastatvit.

Pro průzkum a výzkum jeskyní je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Existuje povinnost zajistit průzkum a dokumentaci jeskyní zjištěných při těžbě nerostných surovin a při provádění geologických prací. Povinnost upřesňuje vyhláška MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. AOPK ČR povoluje a koordinuje provádnění průzkumu a výzkumů v jeskyních, shromažďuje výsledky těchto aktivit. AOPK ČR nastavuje podmínky pro provoz všech 14 našich veřejnosti zpřístupněných jeskyní.

Prevencí před poškozováním nejcennějších jeskyní, jejich výzdoby a jeskynních uloženin nebo před rušením netopýrů je budování uzávěr jeskyní. AOPK ČR odstraňuje pozůstatky nevhodných starších zásahů do jeskyní, např. pozůstatků po historických speleologických průzkumech. Opatřením pro ochranu závrtů a ponorů je odstraňování naplaveného odpadu. Pro snížení vnosu cizorodých látek do podzemí  se provádí postupné zatravňování orné půdy kolem závrtů nebo nad jeskyněmi.

AOPK ČR vede Jednotnou evidenci speleologických objektů (JESO) jako nedílnou součást Informačního systému ochrany přírody (ISOP). JESO představuje ucelený informační systém o krasových a pseudokrasových jevech na celém území České republiky. Obsahuje informace o přírodních podzemních prostorách, jako objekty JESO jsou evidovány jeskyně a vstupy do nich, závrtové a jim příbuzné formy reliéfu na povrchu a hydrologické objekty - ponory a vývěry. Součástí aplikace je mapová prohlížečka JESOVIEW.

Aplikace JESO

JESO slouží pro potřeby orgánů státní správy, odborných organizací, pro výzkumnou činnost a monitoring, pro územní plánování a pro účely výkonu státní správy. V neposlední řadě je využíváno  pro plánování péče o jeskyně a celá krasová území. Při vedení evidence AOPK ČR spolupracuje se Správou jeskyní České republiky a s Českou speleologickou společností. Na naplňování datového obsahu se podílejí členové ČSS.

Pohled na strop Ochozské jeskyně.
Ochozská jeskyně, foto: Ivan Balák.