Ochranu přírody a krajiny v CHKO Moravský kras vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 jako první na Moravě a druhá v tehdejším Československu na rozloze 92 km2. Hlavním důvodem pro vyhlášení byla krasová krajina – jeskyně, skály, závrty, ponory a vyvěračky, ale i lesy, skalní stepi a další příroda.

V roce 2019 byla chráněná krajinná oblast vyhlášena znovu, s poněkud upravenými hranicemi. Její rozloha se mírně zvětšila (z 92 na 96,8 km2), některá přírodně nepříliš cenná území byla vypuštěna výměnou za jiná. Změnila se i zonace, určující základní podmínky hospodaření v krajině. Do I. zóny byly nově zahrnuty části zemědělské krajiny nad jeskyněmi, na nichž hospodaření výrazně ovlivňuje stav jeskyní a čistotu vody. 

Předmětem ochrany CHKO Moravský kras jsou: 

  • harmonicky utvářená krasová krajina s typickým krajinným rázem daným zejména reliéfem krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů (žlebů), včetně jejích kulturních a historických složek, 
  • jedinečný soubor povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, včetně jeskyní s jejich výplněmi, 
  • historická důlní díla
  • specifická společenstva podzemních prostor s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů, 
  • povrchové a podzemní vodní toky, vodní plochy a mokřady s přirozeným vodním režimem, přirozenou morfologií, hydrologickými funkcemi a na ně vázanou biotou, 
  • přirozená a přírodě blízká lesní a nelesní společenstva s vysokou druhovou pestrostí,
  • předměty ochrany evropsky významné lokality Moravský kras.

V chráněné krajinné oblasti leží 19 maloplošných zvláště chráněných území, bylo vyhlášeno 15 památných stromů včetně několika alejí a stromořadí, a velká část oblasti je v překryvu se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou celoevropské soustavy Natura 2000. Část území překrývající se s NPR Vývěry Punkvy je také jedním ze 14 mokřadů mezinárodního významu. Jedná se o RS Podzemní Punkva, která jako jediná v ČR zahrnuje podzemní mokřady a chrání jejich obyvatele.

Zonace CHKO Moravský kras

Zonace CHKO

CHKO Moravský kras je rozčleněna do čtyř zón ochrany přírody, které stanovují základní podmínky, co a za jakých podmínek je možné na daném místě dělat.

More information
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Moravský kras

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části přírody chráněné krajinné oblasti jsou vyhlášeny jako maloplošné zvláště chráněné území: (národní) přírodní rezervace a (národní) přírodní památky.

More information
Památné stromy CHKO Moravský kras

Památné stromy

Na území CHKO Moravský kras bylo vyhlášeno několik památných stromů, které jsou chráněné zákonem.

More information
Péče o přírodu a krajinu CHKO Moravský kras

Péče o přírodu

Aby zdejší příroda zůstala ve stejném nebo lepším stavu, je potřeba o ni pečovat. Mezi nejčastější způsoby péče patří například kosení a pastva, odstraňování nepůvodních druhů a další.

More information
Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz a výstavba

Charakteristický krajinný ráz je jedním ze znaků krajiny. Správa CHKO proto dohlíží na výstavbu na jejím území.

More information